NoJenis RuanganJumlahLuas (m 2 )Kondisi 
BaikRusak
1Kelas / Teori251280V
2Laboratorium IPA
a. Laboratorium Fisika
b. Laboratorium Biologi1144V
c. Laboratorium Kimia1144V
d.Laboratorium Komputer1144V
e. Laboratorium Bahasa1144V
3Perpustakaa184V
4Keterampilan
5Kesenian148V
6Olahraga
7OSIS124V
8Ibadah164V
9Ruang BK156V